МСДН

Saturday, May 26, 2012

Сайн муугийн үнэлэмжийн ялгаа

Орчин үед сайн муугийн үнэлэмжийн ялгаа юун дээр тулгуурлаж байна вэ? Х: Өнөө үед мууг сайнаас ялгаж салгаж ойлгоход маш төвөгтэй болсон. Дээхэн үед сайн, мууг нэгэн утгатайгаар тодорхойлдог нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэлэмж, шалгуурууд байлаа. Өнөөдөр аливаа ойлголтыг нэг мөр тодорхойлоход хүндрэлтэй болж. Шинжлэх ухааны релативизмийн онолыг хүний харилцааны асуудал, ёс суртахуунд ч нэгэн адил хамаатуулан ойлгох болсон нь үүнд түлхэц өгсөн гэж болно. Тэрээр улс төр үзэл суртлын зорилгод яг л расизм, фашизмд хэрхэн ашиглагдсан шигээ үйлчилж байна. Орчин үеийн мууг эрчимтэй дэлгэрч байгаа үзэгдэл хэмээн судлахын сацуу хувь хүмүүст болон нийгэмд ямар үр дагавар учруулж болзошгүйг урьдчилан төсөөлөх хэрэгтэй юм.

0 comments:

Post a Comment