МСДН

Friday, June 1, 2012

МАБЭЗНХ-ны үйл ажиллагааны үндсэн зорилго нь хүн бүрт боломжийн, зохистой хөдөлмөрөөр сайн сайхан амьдрах нөхцөл бүрдүүлэх, хүн амын нийгмийн халамж хамгааллыг дээшлүүлэхийн төлөө үнэнч шударга, үр ашигтай үйл ажиллагаа эрхлэх, зохистой хөдөлмөрийн ажлын баталгаатай байр бий болгох, ядуурлыг бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийг төрийн үйлчилгээгээр дамжуулан албан хэлбэрт шилжүүлэх явдал юм. Албан бус эдийн засгийн асуудлыг ОУХБ-ын нийгмийн гурван талт түншүүд 2002 оны ОУХ-ийн Бага хурлын үеэр авч хэлэлцсэн билээ. Уг хурлын тогтоол ба дүгнэлтүүд нь үйл ажиллагааны шинэ хүрээг бий болгосон юм.

0 comments:

Post a Comment